Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser

§ 1. Medlemskabet
Medlemskabet er en aftale mellem medlemmet og Klubben Djursland ApS, eller de dertil knyttede selskaber. Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. For at kunne fastslå medlemmets identitet opbevares personoplysninger i en database, som kun ansatte hos Klubben Djursland har adgang til. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kortoplysninger mv. er du selv ansvarlig for at få tilrettet i app’en.
Medlemskabet giver adgang til at træne i det antal ugentlige træninger, som er tilknyttet det pågældende medlemskab. Medlemskabet giver adgang til at træne i de tidszoner, som er tilknyttet det pågældende medlemskab.

§ 1a. Studerende

Personer med et studiemedlemskab er forpligtet til at fremvise gyldig dokumentation ved indmeldelse I Klubben Djursland samt øjeblikkeligt meddele hvis studiet ophører eller forkortes.

§ 2. Ændringer
Klubben Djursland forbeholder sig retten til at foretage ændringer i udbud/tilbud, åbningstider og i betingelserne. Ændringerne kan tidligst træde i kraft 2 uger efter, at de har været annonceret på Klubben Djursland hjemmeside samt E-mail.

§ 3. Varighed
DIBS-medlemskaber/automatisk kortebetaling er løbende medlemskaber, der fortsætter, indtil de opsiges i henhold til § 9. Kontante medlemskaber ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Det er ikke muligt at få delvis eller samlet refundering af forudbetalte medlemskaber. Denne type medlemskab tages kun i brug i særlige
tilfælde og ved evt. svigt af DIBS-systemet o.l. Varighed af medlemskabet afhænger af hvilken type medlemskab der købes. Der henvises til ”Priser” på Klubben Djurslands hjemmeside.

§ 4. Adgang til centeret
I Klubben Djursland tildeles medlemmet en kode sendt på mail ved indmeldelse. Koden kan bruges til at låse hoveddøren op til centeret via. app på ens smartphone og giver derved adgang til faciliteterne i centerets åbningstid. Koden er personlig og må kun benyttes af medlemmet.

§ 5. Betaling
Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden.

Ved oprettelse af et DIBS-medlemskab/automatisk kortbetaling tilmeldes aftalen DIBS/automatisk kortbetaling, og du betaler kontant for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via DIBS/automatisk kortbetaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned.

Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten.

Du giver, ved indgåelse medlemskab og accept af medlemsbetingelserne, samtykke til at Klubben Djursland opbevarer stamoplysninger.

Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Klubben Djursland sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.

Ved indmeldelse og betaling af kontingent, skal dette forgå over vores hjemmeside under fanen “Priser”, hvor du bliver stillet videre til vores booking og betalingssystem (Booking Board).

§ 6. For sen betaling

Betales den løbende ydelse ved et DIBS-medlemskab/automatisk kortbetaling ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00.

Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskab spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Klubben Djursland.

§ 7. Prisændringer
Prisændringer annonceres på hjemmesiden samt mail senest to uger før prisændringerne træder i kraft. Medlemmet er selv ansvarligt for, at holde sig opdateret herom. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 9.

§ 8. Beroperioder
Medlemskabet kan sættes i bero for minimum fire uger til maks seks måneder. Der skal ved beroperiodens start angives start- og slutdato for beroperioden. For hver beroperiode betales et gebyr efter Klubben Djursland gældende takster pt. 149 kr. Dog skal der ikke betales gebyr ved fremvisning af lægeerklæring, synlig skade eller i forbindelse med graviditet. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges.

§ 9. Opsigelse af medlemskaber
Medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på antal dage indtil betalingsdato + 1 måned. Opsigelse skal ske via mail; info@klubbendjursland.dk Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne fremvise den pågældende mail som bevis herpå.

§ 10. Umyndige medlemmer
Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning. Man skal være fyldt 15 år, for at kunne deltage på hold samt benytte vores Open Gym.

§ 11. Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende skal konsultere en
instruktør, inden træningen påbegyndes.
Et medlem er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader
deltagelse i aktiviteter hos Klubben Djursland. Klubben Djursland tager
heller ikke ansvar, for personskader på et medlem, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger, eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsrets regler på området.

§ 12. Værdigenstande
Klubben Djursland bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller
skade af personlige ejendomme. Det anbefales, at værdigenstande opbevares i et effektskab, hvis sådanne forefindes, hvortil medlemmet selv
er ansvarlig for at anskaffe lås hertil.

§ 13. Ordensregler
Det til enhver tid gældende ordensreglement, samt anvisninger givet af Klubben Djurslands personale, skal altid følges.

§ 14. Afmelding af reservation
Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, som skal bookes via appen for at sikre plads på holdene, skal der meldes afbud senest 2 timer før starttidspunktet. Meldes der fra mindre en 2 timer før opkræves en bøde på 25 kr. (se mere under FAQ).
Er et medlem forhindret i at fremmøde til aftalt privattræning med en instruktør, skal der meldes afbud senest 24 timer før starttidspunktet. Overholdes ovenstående ikke, opkræves medlemmet et gebyr efter gældende takst. Betales et gebyr ikke, har Klubben Djursland ret til at ophæve medlemskabet uden varsel.

§ 15. Doping
Findes der bevis på brug af doping, herunder også “social drugs”, medfører dette en udelukkelse på mindst 2 år fra træning i Klubben Djurslands træningscenter og alle andre træningscentre relaterede hertil.

§ 16. Udelukkelse af medlem
Klubben Djursland kan uden angivelse af grund afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger. I tilfælde af væsentlig misligholdelse af medlemsbetingelserne eller ordensreglementet, som f.eks. tyveri, hærværk, doping eller give en person, der ikke er medlem af centeret adgang til træningsområderne, sker der imidlertid ikke tilbagebetaling
af nogen art.

§ 17. Ændring af medlemsbetingelser
Klubben Djursland ApS kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på to uger. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene, annonceres dette på Klubben Djursland hjemmeside, samt information via. medlemmets E-mail. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 9. Klubben Djursland har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

§ 18 medlemsbetingelsernes omfang
Ovenstående – samt accept af at træning sker på eget ansvar – gælder for alle medlemmer i Klubben Djursland, dvs. for holdtræning, privattimer, open gym, kurser afholdt for medlemmer og ikke-medlemmer og andre til Klubben Djurslands  relaterede aktiviteter. For yderligere oplysninger om priser og gebyrer henvises til Klubben Djursland hjemmeside (www.klubbendjursland.dk). 

 

 

tilbage til forsiden